Tag: Emotion

Posted in Chayapa 's Diary

เรื่องของอารมณ์ Emotional

จะเป็นยังไงนะ ถ้าเราไม่รู้สึกมีความสุข ไม่รู้จักความเศร้า ไม่รู้ว่ากลัวคืออะไร ไม่โกรธ ไม่ทุกข์ร้อนอะไร อารมณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้าง และใส่ไว้ในจิตใจของมนุษย์ อารมณ์เป็นสิ่งที่ดีค่ะ อารมณ์เป็นตัวเชื่อมต่อความคิดและความรู้สึกบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตอารมณ์ส่งผลต่อตัวเรา มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำ สิ่งที่เราควรมี คือ ความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการควบคุมและเลือกวิธีการที่จะแสดงออกอย่างถูกต้อง ขั้นตอนง่าย ๆ มีดังนี้ค่ะ การรับรู้ทางอารมณ์ ใช้ประโยชน์จากอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ของตัวเองและของคนอื่น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ต่าง ๆเราสามารถเลือกได้…

Read more เรื่องของอารมณ์ Emotional